NFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: DD21 s.r.o.
Sídlo: Švábska 107, 080 05 Prešov, SR
IČO: 43 818 030
DIČ: 2022484057
IČ DPH: SK2022484057
Web: www.dd21.sk
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 19362/P
 
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: PhDr. Daniel Dobrovič, MBA, LL.M
Telefón: 0905 21 00 21
Mail: ddobrovic@dd21.sk
 
Prevádzka:
Názov prevádzky: DD21 s.r.o.
Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov, SR
 
 
1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“
 
2. Zodpovedná osoba DPO:
• zodpovedná osoba DPO nie je určená
 
3. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:
• klienti / firmy a spoločnosti – obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, podpis, tel. číslo, emailová adresa, bankové spojenie a IBAN
 
4. Účel spracúvania osobných údajov:
• vystavenie daňového dokladu / faktúry
• servisný program / servis kancelárskej techniky
• zasielanie cenových ponúk
• komunikácia s klientom / marketingové účely
• doručenie objednávky / zásielky doručovacou službou / kuriérom
 
5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
• poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
– Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
• poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona
 
6. Doba uchovávania osobných údajov:
• osobné údaje – daňový doklad / 20 rokov
• osobné údaje – servisný program / 10 rokov
• ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu
 
7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
• —
 
8. Identifikácia príjemcu OÚ:
• Daňový úrad
• Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
• Doručovacia služba / kuriér
 
9. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
• OÚ sa neprenášajú
 
10. Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby § 21
• právo na opravu OÚ § 22 
• právo na vymazanie OÚ § 23
• právo na obmedzenie spracúvania OÚ § 24
• právo na prenosnosť OÚ § 26
• právo namietať spracúvanie OÚ § 27
• právo podať návrh na začatie konania § 100
 
11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
• —
 
12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:
• zásada zákonnosti § 6
• zásada obmedzenia účelu § 7
• zásada minimalizácie OÚ § 8
• zásada správnosti § 9
• zásada minimalizácie uchovávania § 10
• zásada integrity a dôvernosti § 11
• zásada zodpovednosti § 12
• podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ § 14
• podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti § 15
 
Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.
 
Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:
• povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
• všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
• štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
• bezpečnosť spracúvania  § 39
 
Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.
 
POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZASIELANIE ODPOVEDÍ NA SPRÁVY ZASLANÉ PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA:
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme vás kontaktovali alebo vám odpovedali na vašu správu, budeme potrebovať váš e-mail, prípadne iný kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov. Následkom ich neposkytnutia bude, že vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.
 
V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na emailovej adrese info@dd21.sk.